APLIKIM PËR PRODUKTE

APLIKIM PËR PRODUKTE
Informacion Personal


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Konfirmoj nën pergjegjësinë time vërtetësinë e informacionit të dhënë nëe pyetësorët dhe aplikimet e plotësura dhe autorizoj INSIG JETE sh.a. të përpunojë të dhënat e mia personale vetëm për përdorim të brendshëm. INSIG JETE sh.a. ju garanton që të dhënat personale që mblidhen nëpërmjet aplikimeve dhe pyetësoreve të plotësuara nga ju, do të përpunohen në përputhje të plotë me parashikimet e Ligjit nr. 9887 datë 18.03.2014 "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale" ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të ketij ligji.