Blog

INSIG JETË sh.a. DHE SPITALI AMERIKAN SJELLIN PËR JU PAKETËN E DEDIKUAR TË SIGURIMIT “JETË DHE SHËNDET”

Mbulimet e paketës se sigurimit:
Përfitoni mbulime për probleme shendetësore, trajtimet mjeksore apo nderhyrjet kirurgjikale gjatë
kohës së qëndrimit tuaj në spitalin Amerikan deri në 5,000 Euro
Transportin me ambulance nga vendi ngjarjes në spitalin Amerikan
Sigurimi i Jetës nga aksidente personale deri në 2,000 Euro
Sigurimi i Jetës deri në 2,000 Euro
Sigurimi për Paaftesinë e Përhershme të Plotë deri në 2,000 Euro

PËRFITONI FALAS CHECK-UP
do të kryhet në spitalin Amerikan nga i siguruari gjatë periudhës së sigurimit:

  • Gjak komplet
  • Urine komplet
  • Azotemi
  • Cretinemi
  • Echo abdomeni
  • Vizite patologu

NXITONI – Kjo ofertë është e vlefshme për një periudhë 3 mujore.

Primi i sigurimit – është 50 Euro
INSIG_AmericanHospital

Mbulimet e paketës se sigurimit: Përfitoni mbulime për probleme shendetësore, trajtimet mjeksore apo nderhyrjet kirurgjikale gjatë kohës së qëndrimit tuaj në spitalin Amerikan deri në 5,000 Euro Transportin me ...