Blog

INSIG JETE sh.a. Shoqëri Sigurimi Jete Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018 dhe 2019 me raportin e audituesit të pavarur.   Raporti i Auditit dhe Pasqyrat Financare Insig Jete _2019_IFRS Raporti ...