SIGURIMI I JETËS SË DEBITORIT

SIGURIMI I JETËS SË DEBITORIT

Çdo person që merr kredi në Banka ka ide të ndryshme për atë se çfarë do të thotë siguri financiare. INSIG Jete sh.a. ju ofron kontratën për Sigurimin e Jetës së Debitorit për shlyerjen e këtij detyrimi nëse kredimarrësi kryesor humb jetën gjatë periudhës së shlyerjes së kredisë.

Kontrata e Sigurimit të Jetës së Debitorit mbulon rrezikun e vdekjes së të siguruarit për shkaqe natyrore ose aksidentale. Ky sigurim është një mbrojtje financiare për familjen e të siguruarit edhe për Bankën apo Institucionin Financiar, që është përfituesi i kontratës së sigurimit në rast se i siguruari humb jetën dhe kredia e marrë nuk është shlyer akoma.
Shuma e sigurimit është e njejtë me vlerën e kredisë së marrë dhe primi i sigurimit llogaritet duke marrë në konsideratë moshën, gjininë e personit të siguruar dhe shumën e kredisë së lëvruar.

Ky sigurim bëhet në bashkëpunim me partnerin tonë Risigurues Scor Global Life.