TATIM TAKSAT

Informacion në lidhje me Tatimet dhe Taksat

Veprimtaria e sherbimeve te sigurimit dhe risigurimit jane furnizime të përjashtuara nga TVSH-ja bazuar ne nenin 53,pika a.ligji nr. 92/2014 Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në RSH. (https://www.tatime.gov.al/c/6/71/tatimi-mbi-vleren-e-shtuar)

Shpenzimet e sigurimit të jetës dhe të shëndetit të punëmarrësve nga punëdhënësi konsiderohen si shpenzime të njohura bazuar ne nenin 20, Ligji Nr. 8438, datë 28.12.1998, PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT.(https://www.tatime.gov.al/c/6/70/tatimi-mbi-te-ardhurat)

Primet e sigurimit për produktet e jetës jane te perjashtuara nga taksa mbi primet e shkruara bazuar ne piken 10, neni 3 , Ligj Nr. 9975, date 28.7.2008, PËR TAKSAT KOMBËTARE.(https://www.tatime.gov.al/c/6/72/taksat-kombetare)