Blog

PASQYRA FINANCIARE

INSIG JETE sh.a. Shoqëri Sigurimi Jete Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018 dhe 2019 me raportin e audituesit të pavarur. Raporti i Auditit dhe Pasqyrat Financiare Insig Jete_2021_IFRS Raporti i ...