SIGURIMI I JETËS DHE SHËNDETIT TË NXËNËSVE DHE STUDENTËVE JASHTË SHQIPËRISË

SIGURIMI I JETËS DHE SHËNDETIT TË NXËNËSVE DHE STUDENTËVE

Kontrata e sigurimit është dizenjuar me synimin që të ofrojë për prindërit një mbështetje financiare në rast sëmundje apo aksidenti të fëmijës, gjithashtu dhe për të krijuar një kulturë sigurimesh tek brezi i ri. Sigurimi i jetës dhe shëndetit të nxënësve dhe studentëve është sigurim 1-vjecar, me një çmim simbolik prej 500 lekë në vit për nxënësit dhe 1,000 lekë në vit për studentët.

Kontrata e sigurimit ofron përfitimet e mëposhtme:
Përfitimi për paaftësi të përkohshme
I paguhet të siguruarit në masën 100 lekë në ditë, shpërblim ditor spitalor, deri në 180 ditë qëndrimi në spital, por jo më pak se 5 ditë.
Përfitimi për paaftësi të përhershme
Dëmshpërblimi për paaftësi të përhershme llogaritet sipas shumave të përcaktuara në kushtet e sigurimit.
Mbulimi i shpenzimeve spitalore dhe farmaceutike
Në rast të ndodhjes së aksidentit, Siguruesi merr përsipër të mbulojë shpenzimet mjekësore dhe farmaceutike të arsyetuara nga mjeku.
Përfitimet për frakturat
– I paguhen të siguruarit në rast të frakturave të një ose më shumë kockave si më poshtë:
PërfitimeShuma e përfitimit studentëShuma e përfitimit nxënës
Frakturë e një gjymtyre të sipërme5 000 lekë3 000 lekë
Frakture e një gjymtyre të poshtëme7 000 lekë5 000 lekë
Frakture e kockave të legenit10 000 lekë8 000 lekë
Frakture e brinjëve5 000 lekë3 000 lekë
Dëmshpërblimi për humbjen e jetës së të siguruarit
I paguhet Përfituesit në rastin e humbjes së jetës së të Siguruarit. Vlera e përfitimit është e barabartë me shumën e sigurimit.
Dëmshpërblimi për sëmundjet kritike
I paguhet të Siguruarit në rast se gjatë periudhës së sigurimit preket nga ndonjë sëmundje e rëndë e parashikuar në këtë kontratë. Perfitimi për semundje kritike mbulon shpenzimet e bëra për kurim dhe udhëtim deri në shumën e sigurimit.
Dëmshpërblimi për humbjen e jetës së prindërit
I paguhet të Siguruarit nëse si pasojë e aksidentit kanë humbur jetën njeri apo të dy prindërit e të siguruarit.
SIGURIMI I JETËS DHE SHËNDETIT TË STUDENTËVE QË STUDIOJNË JASHTË SHQIPËRISË
Gjatë periudhes së studimit jashtë vendit ju mund të ndodheni përballë situatave të veshtira për jetën dhe shëndetin tuaj. Nëse kërkoni që qetësia dhe siguria t’ju shoqërojë gjatë gjithë periudhës së studimit drejtohuni tek INSIG JETE sh.a.
Ky sigurim ofron mbulimet si më poshtë:
Shpenzimet dhe ndihmën e menjëhershme për emergjencat mjekësore
INSIG JETE sh.a.do të paguajë shpenzimet e akomodimit për ditët e qëndrimit në spital, shpenzimet per diagnostikim, trajtim mjekësor dhe ndeërhyrje kirurgjikale për semundje që nuk kanë ekzistuar përpara hyrjes në fuqi të polices.
Shpenzimet e riatdhesimit ose të transportit special në rast dëmtimi trupor apo sëmundje të rënde
Në këto raste INSIG JETE sh.a. paguan shpenzimet për qeranë e mjetit të transportit ose ambulancës ajrore, për riatdhesimin e Studentit si rezultat i sëmundjes dhe dëmtimit fizik gjatë periudhës së sigurimit. Shpenzimet e riatdhesimit të Studentit për në vendbanimin e treguar në police, nëse ai humb jetën gjatë periudhës së sigurimit.
Dëmshpërblimin për humbjen e jetës së të siguruarit
Në rast të humbjes së jetës së të siguruarit nga shkaqe natyrore apo aksidentale siguruesi i paguan përfituesit dëmshpërblimin e barabartë me shumën e sigurimit të jetës.